Adaptacja projektu

Adaptacja projektu gotowego domu jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. ‚, ‚Adaptacja projektu domu jest przystosowaniem projektu do wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W planie tym zawarte są wymagania dotyczące :
– wysokości budynku,
– nachylenia dachu,
– maksymalnej powierzchni zabudowy,
– szerokości i wysokości elewacji frontowej,
– poziomu posadowienia parteru- itp.

Jeżeli dany projekt domu nie spełnia niektórych wymagań lub od nich odbiega w nieznaczny sposób, architekt adaptujący może wprowadzić zmiany , po uzyskaniu pisemnej zgody otrzymanej od autora projektu domu. Jednym z zadań architekta jest weryfikacja założeń lokalizacyjnych przyjętych w projekcie budowy domu – warunki te muszą odpowiadać tym panującym na rzeczywistym gruncie. Istotne jest tu sprawdzenie parametrów gruntowych na podstawie badań geotechnicznych, kontrola ukształtowania terenu, poziomu przemarzania gruntu, oraz położenia działki w strefach obciążenia śniegiem.

Projekty domów – ochrona praw autorskich

Adaptacja projektu jest również przystosowaniem do indywidualnych potrzeb oraz wymagań inwestora. Architekt dokonujący adaptacji może wprowadzić zmiany na prośbę inwestora. Jednak musi mieć on na uwadze fakt, że projekty domów typowych, standardowych, podlegają ochronie prawa autorskiego. Niezbędna jest tu więc pisemna zgoda autora projektu budynku.

Projekt zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki ustalana się m.in. w Zakładach Wodociągów i Kanalizacji czy Zakładzie Gazowniczym. Jest to dokument, wykonany na specjalnej mapie do celów projektowych. Projekt zagospodarowania zawiera m.in. lokalizację domu na działce – oznaczone powinny tu zostać odległości od granic działki oraz określony poziom usadowienia domu pod względem rzędnych terenu. Dodatkowo powinien również zawierać układ komunikacji na działce, trasy przyłączy od budynku do sieci istniejącego uzbrojenia oraz obszar powierzchni utwardzonych i ewentualnie projekt wjazdu na daną działkę.
Projekt zagospodarowania działki ustalana się w miejscach takich jak:
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
– Zakład Gazowniczy,
– Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Projektant dokonujący adaptacji projektu powinien dopełnić szeregu istotnych obowiązków. Do obowiązków tych należy przede wszystkim zaopiniowanie projektu typowego oraz przejęcie za projekt całkowitej odpowiedzialności. Projektant powinien również wykonać projekt zagospodarowania terenu oraz opracować dokumentację BIOZ – Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Ponadto powinny zostać dołączone uprawnienia, potwierdzenie do wpisu Izby Zawodowej oraz oświadczenia zgodności projektu z przepisami i przyjętymi normami.Istotne jest, aby projekt został opracowany zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku – decyzją o warunkach zabudowy, oraz dołączył wymagane przez odpowiednie urzędy i dostarczone przez inwestora opinie, uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne.

Adaptacja projektu jest więc mówiąc w skrócie sprawdzeniem możliwości wykorzystania danego projektu na konkretnej działce oraz dostosowaniem go do położenia względem: kierunków, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania.

Author: e-dom.eu

Podobne posty