Biogaz – odnawialne źródło energii

Biogaz jak inne odnawialne źródła energii jest rodzajem zasobem, którego używanie nie wiąże się z jego długotrwałym deficytem, ponieważ jego zasób odnawia się w krótkim czasie.’, ‚Do odnawialnych źródeł energii należą między innymi energia wodna, słoneczna, geotermalna, energia wiatru oraz różnego rodzaju biopaliwa. Biogazownie są to instalacje, służące celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub odpadów organicznych.

Jak powstaje biogaz

Biogaz to paliwo gazowe, które jest wytwarzane przez mikroorganizmy z materii organicznej w warunkach beztlenowych – w zależności od rodzaju materii organicznej, skład biogazu może się wahać:
– metan CH4, od 40% do 80%,
– dwutlenek węgla CO2, od 20% do 55%,
– siarkowodór H2S, od 0,1% do 5,5% oraz wodór H2,
– tlenek węgla CO, azot N2, tlen O2, w śladowych ilościach.

Biogaz – źródła

Ze względu na rodzaj materii wykorzystywanej do wytwarzania biogazu można wyróżnić na przykład źródła zwierzęce z produkcji rolniczej, takie jak:
– odchody zwierząt,
– obornik bydlęcy,
– obornik świński,
– gnojowica bydlęca,
– gnojowica świńska.

Z 1 m3 płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, zaś z 1 m3 obornika do 30 m3 biogazu, o wartości energetycznej ok. 23 MJ/m3 .

Biogaz z produkcji roślinnej

Źródłem biogazu mogą być też:
– uprawy energetyczne,
– odpady zielone,
– trawy,
– żyto,
– kukurydza,
– buraki,
– rzepak,
– koniczyna,
– lucerna,
– słonecznik,
– trawa sudańska,
– ziarno zbóż.

Możliwe jest również użycie:
– odpadów komunalnych,
– organicznych,
– osadów ściekowy,
– odpadów z terenów zielonych,
– odpadów kuchennych,
– gliceryny.

Biogaz – skład

Biogaz, który posiada w swoim składzie znaczące ilości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, energetycznych lub w innych procesach technologicznych – do produkcji energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach, do produkcji energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych, jak również jako paliwo do silników trakcyjnych lub pojazdów.

Biogaz – zalety i wykorzystywanie

– ochrona środowiska
– zmniejszanie efektu cieplarnianego, poprzez obniżenie emisji CO2 i metanu do atmosfery przez biogazownie,
– bezpieczne i ekologiczne zagospodarowanie odpadów,
– mniejsza ilość szkodliwych tlenków azotu niż podczas spalania paliw kopalnych
– zużycie minimalnej ilości energii na potrzeby biogazowni, przy jednoczesnej gwarancji stałej produkcji biogazu,
– produkt może być wykorzystywany w różny sposób: spalany i przetwarzany na energię elektryczną; energię cieplną; oczyszczony i wtłoczony do sieci gazowych.

Author: e-dom.eu

Podobne posty