Domieszki do betonu

Beton to najpowszechniej stosowany materiał konstrukcyjny. Powstaje on w wyniku wiązania, twardnienia i dojrzewania mieszanki kruszywa, cementu i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących

Beton dzielony jest ze względu na:– gęstość pozorną: betony lekkie – do ich wykonania stosowane są lekkie kruszywa. Znajdują one zastosowanie w elementach takich jak płyty ścienne oraz stropowe, czy też prefabrykowane nadproża i bloczki ścienne; betony zwykłe – do ich wykonania stosuje się kruszywa naturalne, łamane oraz porowate. Stosowane są do wykonywania na przykład konstrukcji ścian osłonowych, i betony ciężkie – stosowane są jako osłony biologiczne,– przeznaczenie: betony konstrukcyjne – przeznaczone do zbrojenia stalą; ognioodporne – przeznaczone do budowy kominowych przewodów dymowych; wodoszczelne; hydrotermiczne – przeznaczone do budowy tam czy filarów mostowych; – rodzaj spoiwa:wyróżnić tu możemy: beton cementowy, żywiczny, asfaltowy,– rodzaj użytego kruszywa: beton żwirowy – zawiera w swoim składzie żwir rzeczny; żużlobeton – wyróżnić tu można żużlobeton cementowy, gipsowy oraz wapienny; grubobeton – użytym kruszywem jest tu gruz.

Beton może mieć nadane określone właściwości – przez dozowanie do zaczynu cementowego, czyli mieszaniny wody i cementu, domieszek w ilości ok. 0,2 – 5% masy cementu i dodatków w ilościach od 15 do 20% masy cementu.

Aby zmienić lub polepszyć właściwości betonu stosowane są różnego rodzaju domieszki do betonu chemiczne, które dodaje się do świeżej mieszanki betonowej lub do cementu – mają one postać proszku, cieczy lub soli przeznaczonych do rozpuszczenia w wodzie.Do domieszek zalicza się m.in. preparaty :- uplastyczniające i upłynniające, – opóźniające lub przyspieszające wiązanie, – napowietrzające,- uszczelniające.

Domieszki do betonu uplastyczniające – zwiększają płynność i urabialność mieszanki. Pozwala to na zmniejszenie ilości wody zarobowej oraz cementu bez obniżenia wytrzymałości betonu.

Domieszki do betonu uplastyczniająco-napowietrzające – zmieniają strukturę mieszanki betonowej. Powoduje to powstanie pęcherzyków powietrza, a te zaś polepszają urabialność i zwiększają mrozoodporność otrzymanego betonu.

Domieszki do betonu uszczelniające – sprawiają, że beton staje się wodoszczelny i odporny na działanie wód opadowych. Uplastyczniają go również, poprawiają urabialność i lekko napowietrzają .

Domieszki do betonu przyspieszające wiązanie – stosowane są w wylewaniu betonu w obniżonej temperaturze. Obniżają one temperaturę zamarzania wody w betonie, podwyższają temperaturę wiązania, oraz przyspieszają czas wiązania cementu i przyrostu wytrzymałości. Stosuje się je przede wszystkim w betonach natryskowych, szybkowiążących, uszczelniających i wodoszczelnych.

Domieszki do betonu opóźniające wiązanie – by zapobiec rozpoczęciu procesu wiązania, najczęściej podczas dłuższego transportu betonu.

Domieszki spulchniające – spulchniają mieszankę betonową,

Domieszki do betonu napowietrzające – wprowadzają do mieszanki betonowej pory powietrzne, powodując przerwanie istniejącego systemu kapilarnego betonu. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie elementów trwałe i odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

Author: e-dom.eu

Podobne posty