Kierownik budowy – prawa i obowiązki

Kierownik budowy lub kierownik robót zaliczany jest do uczestników procesu budowlanego. Jego szczególna rola w procesie budowlanym polega przede wszystkim na tym, iż w oparciu o swoją wiedzę fachową i praktykę ma zapewnić prawidłowy przebieg budowy, zaś w zamian za pracę na rzecz wykonawcy powinien otrzymać umówione wynagrodzenie. Ta szczególna rola oraz obowiązki kierownika budowy określone w ustawie Prawo budowlane wymagają, aby przebywał on stale na budowie, w okresie jej realizacji, co jednocześnie przesądza, że funkcja ta powinna być wykonywana z reguły na podstawie stosunku pracy .

W przeciwieństwie do sprawy ustanawiania inspektora nadzoru, przepisy Prawa budowlanego nie wskazują na dyspozytywność wykonawcy w przedmiocie ustanowienia kierownika budowy, przesądzają natomiast o tym, że kierownik budowy powinien być ustanowiony na każdej budowie. Istotne obostrzenie tego zagadnienia dotyczy niemożności jednoczesnego wypełniania przez niego funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to kwestia oczywista i wynika z charakteru podejmowanych przez obie te osoby zadań .

Ustawodawca nad wyraz skromnie i ubogo potraktował kwestię uprawnień kierownika budowy. Wychodząc z założenia, że ma on za zadanie realizować postanowienia inwestora i projektanta, a jednocześnie respektować wskazówki inspektora nadzoru inwestorskiego, nie dał mu specjalnych praw. Przede wszystkim jest on bowiem uprawniony do uzyskania za swoją pracę wynagrodzenia, jak również do skompletowania zespołu pracującego na budowie. Ewentualnie inwestor może co do niego wysuwać swoje zastrzeżenia.

Kierownik budowy ma prawo występować do inwestora oraz projektanta z postulatami zmian w dokumentacji projektu, czyli również w samych pracach. Jeśli w wyniku jego zmian możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa samej pracy, czy też realizacja procesu budowy przebiegać będzie znacznie sprawniej, może on zgłosić swoje zastrzeżenia i poddać je dyskusji z decydentami projektu. Nie ogranicza to rzecz jasna możliwości występowania przez niego również z innymi sprawami do wymienionych osób .

Istotne prawo kierownika budowy dotyczy możliwości wyrażania w dzienniku budowy swojej opinii na temat wpisów dokonywanych przez inne osoby. A ponieważ dziennik ten ma ważną wartość dowodową w późniejszym funkcjonowaniu wybudowanego obiektu, przepis ten daje kierownikowi gwarancję dostrzeżenia jego uwag i zagwarantowania ich istoty w przyszłości.

Jak zatem widać prawo nie daje wielu praw kierownikowi budowy, jednak wynika to z przekonania o jego wykonawczej roli w procesie budowy. W związku z tym nie jest jego zadaniem korzystanie ze swoich praw, lecz realizowanie postanowień inwestora i autora projektu.

e-dom.eu