Nadzór inwestorski – prawa i obowiązki

Zgodnie z artykułem 25 Prawo budowlane zakreśla charakter obowiązków inspektora nadzoru budowlanego. Jego zadaniem ma być bowiem realizowanie postanowień inwestora , a jednocześnie prawa na budowie i egzekwowanie go względem pracujących osób.

Podstawowym obowiązkiem inspektora jest zatem reprezentowanie inwestora na budowie, którą zlecił. Inspektor prowadzi działania kontrolne i organizatorskie badając zgodność podejmowanych prac z planem budowy. To najważniejsza wskazówka co do tego, w jaki sposób ma przebiegać praca, jednakże zadaniem tego organu jest również kontrola zgodności wykonywanych prac z przepisami prawa, polskimi normami, projektem oraz pozwoleniem na budowę, które wydał odpowiedni organ administracyjny .
Zgodnie z ogólnymi postanowieniami, inspektor jest na budowie w pewnym sensie reprezentantem i przedstawicielem inwestora. Stąd też badania przebiegu prac nie tylko dotyczą zgodności z postanowieniami prawa, lub też zaleceniami projektu, lecz również z ekonomicznymi interesami inwestora. W tym sensie należy również postrzegać jego rolę. Prawidłowość wykonania obiektu i zachowanie bezpieczeństwa pracy oraz pełnej efektywności należy do obowiązków inspektora.

Zasadniczym zadaniem i obowiązkiem jednocześnie jaki dotyczy pracy inspektora inwestorskiego jest sprawdzanie jakości wykonywanych robót, już powstałych elementów obiektu, jak też pracy osób zatrudnionych w zgodzie z założeniami i planami inwestora. Co więcej, wskazania postępowania inspektora w tym względzie określają konieczność sprawdzania jakości wykonanych robót poprzez bezpośrednie kontrolowanie ich położenia. W uzasadnionych przypadkach jest natomiast możliwe zażądanie od kierownika robót przeprowadzenie i przekazanie wyników niezależnej ekspertyzy. Może ona potwierdzić bądź odrzucić zastrzeżenia i obawy inspektora.

Szczególnym zadaniem, obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest niedopuszczanie do budowy wyrobów wadliwych, nie posiadających pozwolenia na obrót oraz możliwość stosowania w budownictwie. Warto przy tym dostrzec, że w przypadku stwierdzenia takich nadużyć, przedstawiciel inwestora może zażądać od kierownika budowy dostarczenia wszystkich materiałów potwierdzających fakt dopuszczenia zakwestionowanych materiałów do budowy .Kolejnym obowiązkiem inspektora jest sprawdzanie i odbiór wszystkich tych elementów, które są potem zabudowywane i zakrywane przez inne. Próby instalacji, ich odbiór, jak również akceptacja dla urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz obiektów budowlanych należy również do przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Co więcej, uczestniczy on w przekazaniu do użytkowania każdego nowego obiektu. W pewien sposób można tutaj zauważyć związek zadań inspektora nadzoru z pracą kierownika budowy, gdyż ten ostatni ma za zadanie zgłaszanie wszystkich podejmowanych robót. Inspektor natomiast realizuje jedynie swoje ustawowe funkcje poprzez kontrolowanie usunięcia wszystkich wykrytych przez niego wad. Kontrolowanie rozliczeń budowy jest samodzielną funkcją, do której możliwe jest powołanie dowolnej osoby z ramienia inwestora.

 

Jak widać nadzór inwestorski obejmuje wszystkie te działania, które konieczne są na poszczególnych etapach budowy. W związku z tym konieczne staje się podjęcie starań mających na celu ustalenie jednoznacznych zasad współpracy kierownika robót z inspektorem, w kierunku wykluczenia niedomówień i niedopatrzeń w trakcie realizowania inwestycji. Można powiedzieć, że nadzór inwestorski obejmuje wszelkie działania na gruncie kontroli wykonawstwa koniecznych działań przez poszczególnych uczestników budowy. Nadzór inwestorski ustanawiany jest przez inwestora, który w ten sposób zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem w toku pracy odpowiednich ustaleń prawa budowlanego. Możliwe jest także, aby inwestor zobowiązał projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad całością prowadzonych działań. Nie można natomiast łączyć funkcji kierownika robót i inspektora nadzoru.
Aby podsumować wszystkie te zadania, które zostały powyżej wymienione można powiedzieć, że obowiązki inspektora nadzoru obejmują:-reprezentowanie inwestora na budowie we wszelkich zwianych z jego funkcjami sprawach,
– sprawowanie kontroli nad wykonywaniem zawartych w projekcie postanowień,-kontrola jakości wykonywanych robót,
– sprawdzanie, jak również odbiór robót budowlanych,
– potwierdzenie faktycznego wykonania robót oraz usunięcia wad, jak również kontrolowanie rozliczeń budowy.

Realizacja ich ma zapewnić trwałość wykonania wszystkich elementów budowy, a jednocześnie konkretne efekty w postaci zgodności prowadzonych prac z projektem. Jednoznacznie wskazuje to zatem na rolę kontrolną, jaką realizuje inspektor ze zwróceniem uwagi na ochronę interesów inwestora i zagwarantowanie mu panowania nad postępującymi pracami.

e-dom.eu