Obowiązki inwestora

Obowiązki inwestora już po otrzymaniu pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych to nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa na budowie. Szczególną troską musi być objęty sposób pracy, jak również postęp prac budowlanych, które powinny wciąż podlegać nadzorowi.

Nadzór inwestorski obejmuje wszelkie działania na gruncie kontroli wykonawstwa koniecznych działań przez uczestników budowy. Nadzór inwestorski ustanawiany jest przez inwestora, który w ten sposób zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem w toku pracy odpowiednich ustaleń prawa budowlanego. Możliwe jest także, aby inwestor zobowiązał projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad całością prowadzonych działań. Wydając pozwolenie na budowę właściwy ku temu organ może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego, w celu bieżącej kontroli postępów budowlanych. W ten sposób na budowie mogą znajdować się trzy osoby, które mają za zadanie sprawować nadzór nad wykonywanymi pracami.
Są to projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Oczywiście administracyjnie powołany inspektor nadzoru budowlanego stanowi całkowicie inny składnik kontroli, posiadający rozleglejsze kompetencje i możliwości w tym względzie.Tym samym do obowiązków poszczególnych nadzorców budowy należą jasno sprecyzowane zadania. W ten sposób konieczne jest, aby projektant:-opracował projekt budowlany, który zgodny będzie z zasadami określonymi w prawie budowlanym i Polskich Normach.

Projekt ten powinien uwzględniać warunki zabudowy oraz wszelkie inne obowiązki inwestorskie związane z wydaniem pozwolenia, wymogami ustaw oraz obowiązującymi przepisami,
– zapewnił, w razie takiej potrzeby, udział przy opracowaniu projektu osób o odpowiedniej specjalności,
– uzyskał wszelkie wymagane opinie dotyczące projektu i zawieranych w nich rozwiązań,
– sprawował nadzór autorski nad wykonaniem projektu,
– kontrował wykonanie inwestycji zgodnie z jego decyzjami i zaleceniami,
– w razie stwierdzenia niezgodności założeń z faktycznie prowadzonymi pracami, wstrzymywał roboty budowlane i odnotowywał to w dzienniku budowy.

Na terenie budowy nadzór nad wykonywanymi pracami sprawuje kierownik budowy.
Do jego obowiązków należy:
-przejęcie od inwestora terenu budowy i sprawowanie na nim od tego momentu bezpośredniego nadzoru,- prowadzenie pełnej dokumentacji budowy,
-kierowanie budową w sposób zgodny z postanowieniami odpowiednich norm i przepisów prawnych,
-wstrzymywanie budowy w razie stwierdzenia powstania zagrożenia jak również powiadamianie o tym fakcie inwestora,
-wpisywanie do dziennika robót wstrzymania robót z powodu niezgodności ich wykonania z projektem,
-realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
-przygotowywanie dokumentacji powykonawczej wszelkich obiektów budowlanych,
-zgłaszanie obiektu do odbioru z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Możliwe jest także ustanowienie nadzoru inwestorskiego, a zatem organu, osoby, która będzie dokonywała kontroli na terenie budowy z ramienia inwestora.
Obowiązki inspektora nadzoru obejmują:
– reprezentowanie inwestora na budowie we wszelkich zwianych z jego funkcjami sprawach,
– sprawowanie kontroli nad wykonywaniem zawartych w projekcie postanowień,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót, jak również zapobieganie wadliwym efektom pracy,
– sprawdzanie oraz odbiór robót budowlanych,
– potwierdzenie faktycznego wykonania robót oraz usunięcia wad, jak również kontrolowanie rozliczeń budowy.
W ten sposób obok inspektorów nadzoru budowlanego zachodzi także możliwość sprawowania kontroli przez różnorakie inne organy powołane w celu sprawowania kontroli nad wykonywaniem poszczególnych części projektu. To zaś w ostatecznym rozrachunku wpływa na jakość wykonanych robót i możliwość faktycznego funkcjonowania gotowego obiektu. Tym samy można stwierdzić, że wykonywanie inwestycji budowlanych pociąga za sobą konieczność sprawowania faktycznej kontroli nad prowadzonymi pracami. Obok wewnętrznych organów nadzoru możliwe jest także wpływanie na jakość prowadzonych prac poprzez ustanowionych przez państwo organów administracji wewnętrznej nadzorujących sposób wykonywania ustalonych robót.

Konieczne jest takie prowadzenie inwestycji, aby nie dała ona podstaw do ewentualnych negatywnych wyników kontroli i związanych z tym niedogodności.Obowiązki inwestora dotyczą zatem przede wszystkim zapewnienia właściwych warunków prowadzenia budowy. Licząc się z możliwością inspekcji państwowego nadzoru budowlanego powinien on kontrolować postęp budowy pod względem jej faktycznego przygotowania do prowadzonych działań i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa prowadzonych prac. Konieczne jest także postępowanie zgodnie z zaleceniami prawa budowlanego i prowadzenie inwestycji na zasadach wyszczególnionych w postanowieniach odpowiednich organów administracji, także lokalnej.

Inwestor budowlany, który podejmuje się prowadzenia budowy musi wypełnić szereg obowiązków, aby stało się możliwe jej rozpoczęcie, jednakże przysługują mu także następujące uprawnienia:
– możliwość złożenia wniosku i ubiegania się o uzyskanie zgody na rozpoczęcie inwestycji;
– sprawowanie na budowie samodzielnych funkcji kontrolnych i autorskich, w przypadku posiadania specjalistycznego wykształcenia w tym kierunku względnie stosownych pozwoleń;
– korzystanie z funduszy państwowych i lokalnych organizacji w przypadku podjęcia się remontu lub rekultywacji danego obiektu i jego otoczenia (np. Państwowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków);
– możliwość wystąpienia o szczegółowe określenie pewnych kwestii związanych z zabudową;
– uprawnienie do odwołania się od decyzji urzędu administracyjnego, który na przykład negatywnie ocenił czy to projekt zabudowy, czy też cały wniosek o wydanie pozwolenia na budowę;
– możliwość ustalenia indywidualnych zasad zabudowy po skonsultowaniu ich z organem wydającym pozwolenie.

e-dom.eu