Pozwolenie na budowę

Tylko pozwolenie na budowę pozwala nam rozpocząć prace budowlane, tak więc jest to niezwykle istotny dokument, który należy uzyskać.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jeśli zakupiona została już działka budowlana oraz wykonany został projekt domu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, we właściwym starostwie powiatowym, należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Należy tu pamiętać, że musi on zostać złożony w terminie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. Warto tu mieć na uwadze, że wszelkie prace budowlane rozpoczęte przed uzyskaniem pozwolenia na budowę będą traktowane jako samowola budowlana, która karana jest nakazem rozbiórki, a to narazi nas na znaczne koszty.

Brak pozwolenia na budowę

Urząd może wydać decyzję odmowną i nie udzielić nam pozwolenia na budowę, jeśli projekt narusza zapisy Planu Miejscowego lub Warunków Zabudowy. W takim przypadku konieczne będzie poprawienie projektu oraz uzupełnienie brakujących formalności. Musimy również pamiętać, że decyzja może być odmowna w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych przed jej uzyskaniem.

Przed wydaniem decyzji

Projekt zagospodarowania działki sprawdzany jest przez właściwy urząd pod względem zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi przepisami . Sprawdzana jest również kompletność projektu budowlanego włącznie z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także uprawnienia budowlane i zaświadczenie wykonawców projektu o przynależności do izb branżowych.Jeśli zostaną stwierdzone błędy lub niekompletność dokumentacji, na drodze postanowienia nakładany jest obowiązek usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli we wskazanym czasie poprawki nie zostaną naniesione, projekt nie zostaje zatwierdzony, a decyzja o pozwoleniu na budowę jest odmowna.

Niezbędne dokumenty

Zgodnie z Prawem budowlanym do wniosku o pozwolenie na budowę domu należy dołączyć:-projekt budowlany w czterech egzemplarzach. Powinien on zawierać opinie, pozwolenia, uzgodnienia oraz inne wymagane dokumenty; – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;- projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesionym projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do niego oraz z bilansem terenu wykonanymi przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych – decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danej miejscowości;- warunki techniczne dostawy mediów, takich jak gaz, energia elektryczna, woda, jak również odbiór ścieków;- wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów;- decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej – geotechniczne warunki posadowienia;- kserokopię nadania uprawnień projektowych; – aktualny wpis do Izby Architektów lub Izby Inżynierów, projektantów wykonujących opracowanie.

 

Rozpoczęcie prac

Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę nie zostanie wniesione odwołanie, staje się ona prawomocna i możemy bez przeszkód przystąpić do budowy. W przeciwnym przypadku rozpoczęcie prac będzie możliwe dopiero po orzeczeniu podtrzymującym wydaną decyzję przez organ drugiej instancji, czyli wojewodę.

Pozwolenie na budowę – termin ważności

Jeżeli roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym stała się ona ostateczna , jak również w przypadku, gdy budowa zostanie przerwana na dłużej niż 3 lata. Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie rozpoczęcie prac lub ich wznowienie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu nowej decyzji.

Czy można budować bez pozwolenia na budowę?

Zgodnie z Prawem budowlanym niektóre obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę. Podlegają one jedynie zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Jeśli w ciągu tych 30 dni nie zostanie wyrażony sprzeciw, można rozpocząć budowę. Zgłoszenie budowy obiektu, zgodnie z art. 29 Prawa Budowlanego jest konieczne, jeżeli budowa ta dotyczy:- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 i rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m. Mowa tu o budynkach związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,- wolno stojących, parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan czy też przydomowych oranżerii o powierzchni zabudowy do 25 m2. Łączna liczba obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,- przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,- przyłączy- ogrodzeń,- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, które położone są na terenie budowy oraz ustawianych barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

– instalacji telekomunikacyjnej w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Author: e-dom.eu

Podobne posty