Przydomowe oczyszczalnie ściekow

Zanim zdecydujemy się na przydomowe oczyszczalnie ścieków musimy upewnić się czy nasza działka nie znajduje się na obszarze, na którym prawo lokalne wyklucza budowę przydomowych oczyszczalni Takie informacje możemy znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który dostępny jest w urzędzie gminy.

Zakaz budowy przydomowych oczyszczalni może być związany z lokalizacją działki w pobliżu lub bezpośrednio na terenach chronionych. Zakaz może być również związany z posiadaną przez gminę koncepcję skanalizowania terenu. Jeśli jednak na terenie gminy nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego , potrzebna będzie nam decyzja o warunkach zabudowy, wydawana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – pozwolenie na budowę

Podstawowym dokumentem, który umożliwi nam rozpoczęcie budowy oczyszczalni stanowi pozwolenie na budowę. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm) pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do Targi i Wydarzenia 50 m3 na dobę. W takim wypadku niezbędna będzie jedynie zgoda na budowę wydana w Starostwie Powiatowym.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością
– zgłoszenie w którym należy określić: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia, opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami .

W niektórych przypadkach wymagane są również:
– mapa geodezyjna z naniesionym rozwiązaniem,
– projekty techniczne urządzeń,
– certyfikaty urządzeń przedstawione przez firmy,
– dokumenty dowodzące jakości oczyszczania ścieków,
– pozwolenie wodnoprawne

Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 30 dni od daty doręczenia. Jeśli w drodze decyzji nie zostanie w tym czasie wniesiony sprzeciw, wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie. Jeśli złożymy niekompletny wniosek, w terminie 30 dni zostaniemy poinformowani o konieczności uzupełniania dokumentów.

Decyzja odmowna może nastąpić w przypadku, gdy:
– budowa narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-inwestycja wymaga pozwolenia na budowę
– inwestor nie uzupełnił brakujących dokumentów, mimo wezwania.
Prace budowlane należy rozpocząć w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – odprowadzenie ścieków i pozwolenia wodnoprawne

Kwestie prawne związane ze sposobem odprowadzania ścieków do wody lub gruntu oraz ich ilości, pochodzeniu a także miejscu zrzutu, zawarte są w Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne Dz.U. 2001.Nr 11Inne poz 1229 z późn. zm.)

Wyróżniamy trzy rodzaje korzystania z wód:
– powszechne,
– zwykłe,
– szczególne.

Najistotniejsze dla nas są dwa ostatnie.
Zwykłe korzystanie z wód odbywa się korzystamy z wody stanowiącej naszą własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w naszym gruncie do 5 m3/dobę i nie więcej jak Inne 5 m3/godz.) dla zaspokojenia potrzeb własnych i gospodarstwa domowego oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Szczególne korzystanie z wód to takie, które wykracza poza zwykłe. Może być związane z poborem wód powierzchniowych i podziemnych oraz wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi. Wymagane jest tu uzyskanie pozwolenia wodno prawnego, jeśli planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę, niezależnie od tego, czy zrzut ścieków nastąpi na naszej działce czy poza nią.
Jeśli ścieki mają być odprowadzane do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez starostwo powiatowe.

Do wniosku należy dołączyć:
– decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony,
– opis planowanej działalności,
– operat wodnoprawny.

Operat wodnoprawny jest to dokumentacja techniczna, która musi zawierać szczegółowe aspekty związane z planowaną instalacją. Rolę operatu wodnoprawnego może spełniać projekt inwestycji, o ile zawiera wszystkie elementy wymagane od operatu wodnoprawnego.

Pozwolenie wydawane jest na 10 lat.

Odległości od innych obiektów

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zachowania właściwych odległości od innych obiektów infrastruktury . Kwestie te uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinna wynosić, co najmniej:
– do granicy działki – 5 m,
– do zbiorników gromadzenia nieczystości osadnika gnilnego) – 15 m,
– do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej – 30 m.

Osadnik gnilny

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 10 m3 w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość powinna wynosić, co najmniej:
– do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
-od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego – 2 m

W zabudowie innej niż jednorodzinna, zagrodowa i rekreacji indywidualnej, jeśli pojemność osadnika nie przekracza 10 m3 odległość jego usytuowania powinna wynosić, co najmniej:
– do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 15 m,
– od granicy działki sąsiedniej, drogi, ulicy, ciągu pieszego – Targi i Wydarzenia 5 m.

Dla obiektów o pojemności osadnika większej niż 10 m3 a mniejszej niż 50 m3 odległość ta powinna wynosić, co najmniej:
– od okien i drzwi zewnętrznych – 30 m,
– od granicy działki sąsiedniej Targi i Wydarzenia 5 m ,
– od drogi, ulicy, ciągu pieszego 10 m.

Drenaż

W przypadku drenażu wymagane jest zachowanie:

– 30 m odległości od studni z wodą pitną oraz:
– 2 m od granicy działki,
– Budowa i remont , 5 m od poziomu wód gruntowych,
– Budowa i remont , 5 m od rurociągów z gazem, wodą,
– Inne , 8 m od kabli elektrycznych,
– 3 m od drzew i krzewów.

Author: e-dom.eu

Podobne posty