Remont dachu zgodnie z prawem

Konserwacja – remont dachu, polegająca na przykład na usuwaniu drobnych przecieków, nie wymaga spełnienia żadnych formalności. Natomiast remont dachu podlega już kontroli ze strony urzędów. Jak więc remontować dach zgodnie z prawem? Mówiąc remont dachu, mamy na myśli odtworzenie jego pierwotnego stanu, również przy zastosowaniu materiałów budowlanych innych niż te, których użyto w stanie pierwotnym.Remont dachu należy zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykonania robót. W zgłoszeniu powinniśmy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych jak również termin ich rozpoczęcia. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia o ewentualne dodatkowe lub brakujące dokumenty, właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące nas do uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie. Jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, to po upływie tego czasu możemy przystąpić do robót budowlanych, związanych z remontem pokrycia. Remont należy rozpocząć nie później niż po upływie dwóch lat od terminu, który określony został w zgłoszeniu. Właściwy organ może wnieść sprzeciw w sytuacji gdy zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, czyli gdy chodzi na przykład o przebudowę dachu, albo gdy budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem naruszać będzie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy. Urząd może również zobowiązać nas do uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja robót, które objęte są zgłoszeniem może naruszać ustalenia planu miejscowego lub spowodować:-zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;-pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Pozwolenie na budowę jest bezwzględnie wymagane w sytuacji, gdy chcemy przeprowadzić remont w obiekcie, który wpisany jest do rejestru zabytków. Ponadto musimy pamiętać, że wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych w zabytku, który wpisany jest do rejestru zawsze wymaga uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.Wszelkie prace przy zabytków należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, a prace konserwatorskie i restauratorskie powinny być przeprowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i praktykę w zakresie konserwacji zabytków. Kierownik robót budowlanych w zabytku, oprócz uprawnień budowlanych, musi mieć również przynajmniej dwuletnią praktykę na budowie przy tego rodzaju obiektach. Pozwolenie na budowę wymagane jest również w sytuacji gdy chcemy poddasze przebudować, nadbudować lub wykonać adaptację poddasza na użytkowe. W przypadku adaptacji poddasza wniosek o pozwolenie na budowę powinien obejmować zarówno prace adaptacyjne, jak również zmianę sposobu użytkowania. Nie ma tu znaczenia czy obiekt jest zabytkowy czy tez nie. Jeżeli budynek znajduje się na obszarze, który objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne będzie również uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Author: e-dom.eu

Podobne posty