Sieć wodociągowa

Posiadając dom jednorodzinny możemy uzyskiwać wodę pitną z dwóch źródeł – sieci wodociągowej lub studni. ‚, ‚Jeśli nie mamy wyboru, bo w pobliżu nie ma instalacji wodociągowej sprawa jest oczywista – budujemy studnię. Jeśli jednak wodociąg funkcjonuje, wówczas należy rozważyć przyłączenie się do niego. Może to być wręcz obowiązek, a nie tylko kwestia wyboru. Aby dokonać przyłączenia do lokalnej sieci wodociągowej, należy dopełnić szeregu formalności.

Sieć wodociągowa – podłączenie.

Zasady przyłączania do sieci wodociągów są uregulowane na mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Jeśli warunki określone w regulaminie dostarczania wody ustanowionym przez gminę zostaną spełnione, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek takiego przyłączenia dokonać. Jak zatem dopełnić formalności, aby uzyskać podłączenie do sieci wodociągowej?

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę, z załączoną do niego mapą zasadniczą w skali 1:500. Wniosek składa się w miejscowym zakładzie wodociągowym, który ma obowiązek je nam wydać w ciągu 21 dni. Następnie u projektanta z uprawnieniami zamawiamy wykonanie projektu przyłączy – ustalając wcześniej lokalizację przyłączy w ZUD (Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej). Po uzyskaniu projektu składamy go w trzech egzemplarzach w ZUD, wraz z załącznikami w postaci dokumentów poświadczających własność terenu oraz jeśli zachodzi taka konieczność – zgodą właścicieli nieruchomości, przez które przebiega łącze. Na uzgodnienia techniczne takiego projektu będziemy czekać do 30 dni. Po uzyskaniu uzgodnienia przekazujemy kierownikowi budowy i wykonawcy przyłączy dyspozycję wykonania przyłącza. Jeśli w tym celu niezbędne będzie czasowe wyłączenie np. jednego pasa drogi musimy to uzgodnić z jej zarządcą. Zanim jednak przystąpi się do prac, trzeba bezwzględnie je zgłosić w zakładzie wodociągowym, który będzie pełnił funkcje nadzorcze przy budowie przyłączy – na podstawie zawartej z nami wcześniej umowy. Zanim założone przyłącze zostanie zasypane, przedstawiciel organu nadzoru dokonuje jego odbioru technicznego, a uprawniony geodeta zatrudniony przez inwestora, przeprowadza geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Na zakończenie całego procesu zakład wodociągowy montuje wodomierz i podpisuje z inwestorem umowę o zaopatrzanie w wodę. Należy zauważyć, że koszty związane z budową przyłączy wodnych ponoszą inwestorzy. W zależności od cen rynkowych i specyfiki danego regionu, koszty takie mogą wahać się od 500 do 1000 zł. Jedyny koszt nie leżący w gestii inwestora to wodomierz główny. Za jego zakup, instalację i konserwacje płaci zakład wodociągowy. Również ten zakład pokrywa koszty tzw. wcinki w sieć. Wiele zakładów wodociągowych, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oraz w dbałości o prawidłowość przyłączy i własny interes ekonomiczny, świadczy kompleksowe usługi związane z wykonywaniem przyłączy do sieci wodociągowej. W ramach takich usług klient otrzymuje między innymi bezpłatną wycenę usługi przyłączenia do sieci wodociągowej, dokumentacje przyłącza, uzgodnienia techniczne, podprowadzenie przyłącza na posesji, inwentaryzacje geodezyjną oraz końcowy odbiór techniczny wraz z długoletnią gwarancją.

Author: e-dom.eu

Podobne posty