Uprawnienia projektanta

Uprawnienia projektanta wywodzą się najczęściej z przekonania ustawodawcy o tym, że jedynie projektant możliwie najdokładniej jest w stanie określić, czy istotnie prace przy budowie postępują zgodnie ‚, ‚z jego założeniami i wyliczeniami. W związku z tym został on wyposażony w prawa dające mu możliwość ingerowanie w sprawy budowy Pierwszym prawem jakie przysługuje projektantowi jest możliwość wstępu na teren budowy. Aby móc dokonywać kontroli zgodności wykonywania prac z projektem musi mieć możliwość wkraczania w każdym momencie na teren prac i kontrolować ich wykonanie.

Jednak najważniejsze uprawnienia projektanta dotyczą sytuacji, kiedy stwierdza on nieprawidłowości przy budowie danego obiektu. Może w ten sposób zażądać poprzez wpis do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych. Sytuacja taka jest możliwa w chwili stwierdzenia wykonywania prac niezgodnie z projektem .

Ciekawym jest natomiast fakt, że żądanie to nie musi być wiążące ani dla kierownika robót, ani też dla inwestora. Mogą oni potraktować je zatem jedynie jako pewnego rodzaju sugestię ze strony projektanta, z tym, że wpis do dziennika wyłącza jego odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody. Wiążące są natomiast dla inspektora nadzoru inwestorskiego. Istnieje możliwość, że w chwili, gdy projektant dostrzeże, że prace wykonywane są niezgodnie z projektem, zaś uważa on jednocześnie, że oznacza to sprzeczność z postanowieniami prawa, może poinformować o tym fakcie państwowe organy kontroli budowlanej, które podejmują odpowiednie kroki.

W żadnym przypadku natomiast nie będzie on stroną w ewentualnie toczącym się postępowaniu administracyjnym.Istnieje również druga możliwość zażądania przerwania prac i wpisu do dziennika budowy. Pojawia się ona w chwili, kiedy projektant dostrzega, że wykonywane na budowie prace powodują wystąpienie zagrożenia. Zagrożenie to może dotykać tak bezpieczeństwa ludzi, jak też stabilności, funkcjonalności i trwałości budowanego obiektu. W związku z tym, korzystając ze swojej wiedzy, może on zarządzić przerwanie prac i jest to decyzja wiążąca dla kierownika budowy. Tym razem musi on podporządkować się zaleceniu projektanta i istotnie przerwać prace, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie o możliwości wystąpienia problemów.W tym względzie również obowiązuje projektanta obowiązek dokonania wpisu do dziennika budowy, jako potwierdzenia dla zgłaszania swoich wątpliwości.

Za swoją pracę projektant powinien otrzymać wynagrodzenie. Zasady wynagrodzenia, jak też warunki jego współpracy, szczegółowych obowiązków i zadań na budowie, opierają się o dwustronną umowę z inwestorem. Na jej podstawie możliwe jest realizowanie konkretnych zadań i egzekwowanie nieprawidłowości, jeśli takie powstaną . Przyjmując zaś na siebie określone prawa i obowiązki, zarówno projektant, jak i inwestor zobowiązani są do ich realizacji i przestrzegania .

Author: e-dom.eu

Podobne posty