Wywóz śmieci

W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według której gminy mają półtora roku na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.’, ‚ Oznacza to, że system ma zacząć działać od 1 lipca 2013 roku czyli od tego czasu gminy mają uzyskiwać opłaty od właścicieli nieruchomości, a więc w pierwszej kolejności muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.

Podstawowa zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów polega na tym, że mieszkańcy gminy będą musieli podpisać umowy na wywożenie nieczystości stałych z gminą, a nie jak to było do tej pory – z firmą świadczącą tego typu usługi. Z kolei gmina będzie podpisywała umowy z firmą. Dodatkową nowością jest zapis dotyczący segregowania śmieci przez mieszkańców gmin. Najwyższe opłaty będą obejmować wywóz śmieci mieszanych, najkorzystniej można będzie natomiast oddać śmieci szczegółowo posegregowane na plastik, szkło i makulaturę. Na gminach będzie również ciążył obowiązek utworzenia sortowni śmieci. Wszystko to spowoduje, że opłaty za wywóz śmieci, obciążające mieszkańców nie zostaną obniżone, a nawet mogą wzrosnąć.

Należy tu podkreślić, że wprowadzone tzw. ustawą śmieciową rozwiązania to nie nowość – podobne regulacje obowiązują w większości krajów europejskich. Również w Polsce, na mocy przeprowadzonych lokalnie referendów funkcjonują takie rozwiązania. W praktyce wygląda to tak, że funkcjonuje miesięczna ryczałtowa opłata za wyposażenie w urządzenia służące do zbierania i wywózki odpadów. Opłaty pomnożone przez ilość mieszkańców są odprowadzane przez mieszkańców kwartalnie do kasy urzędu miasta lub gminy. Odbiór nieczystości stałych następuje co dwa tygodnie w przypadku domów jednorodzinnych Dodatkową zaletą nowowprowadzonych rozwiązań ma być usprawnienie gospodarki odpadami, poprzez rejonizację, a co za tym idzie – oszczędność dróg i paliwa, a także zwiększenie kontroli strumienia odpadów przez gminę, dzięki czemu mają znikać dzikie wysypiska śmieci.Należy pamiętać, że z drugiej strony nowych przepisów stoją jeszcze firmy wywozowe.

Mniejsze z nich obawiają się utraty zleceń, a więc źródła dochodów oraz redukcji zatrudnienia, a nawet likwidacji, ponieważ w starciach przetargowych z liderami lokalnych rynków nie będą miały szansy na wygranie przetargu.Jeśli chodzi o terminy wprowadzania nowych rozwiązań, z punktu widzenia klienta – właściciela nieruchomości, do końca czerwca 2013 roku obowiązują dotychczasowe umowy. Póki co ciężar prac przygotowawczych spoczywa na gminach, które muszą przygotować uchwały, wyliczyć i ustalić stawki podatku, podzielić miasta i całe gminy na sektory wywozowe, w których działać będą poszczególne firmy, przygotować i przeprowadzić przetargi. Słuchając głosów z samorządów należy zauważyć, że ustalenie opłat przysparza najwięcej problemów urzędnikom. Stawki opłat za wywóz śmieci muszą być tak skalkulowane, aby całość przedsięwzięcia należycie się bilansowała. Gminy widzą także zagrożenie związane z koniecznością wyboru firm w przetargach.

Obawiają się działań dużych międzynarodowych koncernów, które mogą zaoferować ceny dumpingowe. Doprowadzi to do upadku mniejszych rodzimych, lokalnych firm, a wówczas duże firmy staną się monopolistami i z czasem zaczną windować ceny.

e-dom.eu